Wat meet de zin aanvul test

Huisartsbrochure Duchenne spierdystrofie | NHG

projectieve methoden maandag 30 maart uu dus EEn korte introductie. Aan de slag met de CAT: Weet je wat verhaaltjes zijn. What is the risk of recurrent sickness absence during a 4-year fol- . M, Chevalier A, Alexanderson K, Zins M, Goldberg M. Sickness . Van der Klink J. Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische klachten [Guideline If the main effect was significant, the Tukey post hoc test was per-. Vraag uw assurantie-adviseur naar de Zeker Beter Polis. k-. NUTS -AEG4N .. Good exam- ples are Chaetura . supposed hreeding ranges meet lCramp .. It is some- what smaller and considerabi,v slimmer, with a Kruis hieronder de gewenste nummers of de speciaan, vul uw naam en adres.

One wants to have the answer ready when somebody comes with the question: Am I allowed to fire the worker who refuses to carry out a given instruction? Does the abused woman has a reason for divorce? Het is die, waar ieder, wien zulk een vraag wordt voorgelegd, altijd weer het eerst naar grijpt. Hij weet, dat hij twee dingen noodig heeft: Een toe passing van den regel op de feiten geeft het antwoord, een simpel gebruiken van den eenvoudigsten regel der logica, het syllogisme, is het eenige wat hij heeft te doen.

En dien regel geeft, ook dat is weer het uitgangspunt van ieder, die recht zoekt, de wet. Het is alles wel heel eenvoudig: Wel kan het weer een vraag worden welk gezag tot de vaststelling van den regel bevoegd is en waarom het die bevoegdheid bezit, doch met deze vragen houdt, wie privaatrecht beoefenen wil, zich niet bezig; dat zijn vragen van staatsrecht.

It is the method first turned to by everybody to whom such questions are presented. We know that we need two things: Application of the rule to the facts will give the answer.

Simple use of the most common rule of logic, the syllogism, is the only thing one has to do. And this rule gives the law— again this also is the starting point of anyone who is looking for law.

It is all very easy indeed: En wat de feiten betreft, het kan soms moeilijk zijn vast te stellen wat precies tusschen de betrokkenen is geschied, doch deze moeilijkheid is, ook al heeft de wetgever eenige regels opgesteld omtrent de wijze, waarop dat werk behoort te worden verricht, toch eigenlijk niet van juridischen aard. Zoo blijven we dus binnen den kring van het eenvoudige syllogisme.

And concerning the facts, it sometimes can be difficult to establish what exactly happened between the persons involved. This difficulty however is not really of a legal nature, even though the legislator has drafted some rules about the way this work has to be done.

Thus we remain within the circle of the simple syllogism. In den tijd der Fransche revolutie, waarin haar grondslag is gelegd, was de gedachte, dat alle recht in de codificatie ligt besloten, heerschend. In wetboeken, meende men, is de stof geheel en afdoende geregeld. De rechter, — aan hem denkt men allereerst als men zich met onze vraag bezighoudt, al is hij niet de eenige, die recht heeft te vinden — past den wettelijken regel toe op het geval, dat hem wordt voorgelegd.

Overbekend is zijn woord.: In the time of the French Revolution, during which the foundation of our codes was laid, the dominant belief was that all law is encapsulated in codification. When one is occupied with our question, one thinks primarily of the judge, although this is not the only one who has to find the law. The judge applies the legal rule to the case, which is presented to him. His words are well-known: Niet bij onjuistheid in het algemeen wordt een uitspraak vernietigd, doch alleen bij schennis of verkeerde toepassing van de wet art.

Bescherming van de wet tegen den rechter, ziedaar de taak van het cassatie hof. It is true that the attempt — characteristic for the revolution — to establish direct control of the legislator over the judge by assigning the competence of cassation to the legislative power, was abandoned.

Nevertheless our cassation is based on both of these ideas: A ruling cannot be quashed because it is in any general sense unjust, but only when a law is explicitly violated or wrongly applied art. The task of the court of cassation is to protect the law against the judge.

De wet is niet altijd duidelijk: The law is not always clear: In iederen tijd, waarin de wetgever zich tot groote inspanning op werkt en een geheel gebied omvat, meent hij met zijn codificatie een volledige regeling van alle voorkomende gevallen te hebben gegeven. Gevolg is, dat de interpretatie overbodig is. Men geeft wel toe: Maar wie zelf interpreteert raakt aan de wet.

Codex I, 17, 2, In each period, in which the legislator burdens himself with a great effort and embraces a whole field [of law], he believes he has made a complete regulation of all possible occurring cases through codification.

The [assumed] consequence is that interpretation is superfluous. While one could admit that every work accomplished by humans is deficient and therefore it is possible that somewhere a lacuna or an ambiguity will come to light.

In that case however one should turn to the legislator to ask for clarification or supplementation. But anyone who gives his own interpretation affects the law. En toch de ervaring leert telkens weer anders.

Iedere wet, ook de best geredigeerde, heeft behoefte aan uitlegging. Page 4 Het is mede het doel van de wetenschap van het privaatrecht die tot stand te brengen. Een der bekendste artikelen van ons Burgerlijk Wetboek, art. Wie het antwoord op deze vragen behoorlijk gemotiveerd wil uiteenzetten, zal op zijn minst genomen een tamelijk omvangrijke verhandeling moeten schrijven, misschien wordt het wel een lijvig boek.

Doch hoe komt hij aan die antwoorden? Langs welken weg vindt hij ze? And still experience teaches us something else. Every law, even the most carefully worded, needs explanation. Page 4 It is one of the goals of the science of the private law to establish this. If somebody wants to provide fully founded answers to these questions, he would at the very least have to write an extensive treatise, maybe it will even become a substantial book.

But how does he find these answers? Het is duidelijk, dat de tekst alleen der wet, voor wie niet verder zoekt, de tegenstelling tusschen de beide opvattingen niet beslist. Men poogt dan dieper te graven en gebruikt verscheidene methoden van interpretatie, men tracht de taalkundige beteekenis der woorden verder te ontleden, vraagt naar de wordingsgeschiedenis der wetsbepaling, gelijk de H.

Ieder jurist, hetzij hij werkzaam is als advocaat of notaris, als rechter of leeraar, gebruikt deze methoden door elkaar, doch weinigen geven zich rekenschap van de vraag wat zij daarbij feitelijk doen en nog minder van die of zij mogen handelen als zij doen. It is clear to the person who looks no further, that the text of the law alone does not determine the opposition between both interpretations.

Traditionally people distinguish between: Every jurist, whether working as a lawyer or a notary, as a judge or as a teacher, will use these methods alternately, but only a few ask themselves what it is they actually are doing, and even fewer ask if they are allowed to act as they do. Page 5 18 Gelukkig is ook hier het kunnen, het zoeken van het recht, sterker dan het kennen, het weten waarom men zoo zoekt.

Doch dit ontheft niet van den plicht zich omtrent den aard van het werd nader te bezinnen. Er zijn er — gelijk ten onzent b. Of zij dezen opzet ook werkelijk volhouden hebben wij thans niet te onderzoeken, we komen daarop hieronder nader terug.

Doch zooveel is zeker: Vooreerst, omdat de afwijzing van wat traditioneel de methode der wetenschap gedurende eeuwen is geweest niet zonder motiveering mag geschieden. Doch afgezien daarvan behoeft ook de systematische uitlegging, die deze richting vooral volgt, rechtvaardiging. Waarom is het geoorloofd een bepaling der wet uit te leggen met behulp van een andere, door andere menschen in een anderen tijd, voor een geheel andere stof opgesteld? Vanzelf sprekend is ook dit niet.

At this juncture it is not necessary to investigate whether they actually follow this schema, we will come back to this later on. But this much is certain: In the first place, because the rejection of what has been the traditional method of science for centuries cannot take place without reasons. But apart from that, also the systematic interpretation, which is mostly followed by this school needs justification. Why is it admissible to explain a provision of the law with the help of another provision, which is established by other people in another time for a completely different subject-matter?

This is not self-evident. Hoe staat geschiedenis tegen tekst, tegen systeem? Wat overheerscht bij strijd tusschen de gegevens? Hoe wordt de concrete beslissing ten slotte gevonden? Is dit logische afweging of is er een andere dan een intellectueele keus? For those who do want to use the historical interpretation, and for those who do want to take into account the effect of the rule or its aim — and to be sure, this is what the practical jurist will always do — these questions become much more complicated.

What is the relation between history and text, or system? How will the concrete decision be found in the end? Is this by logical deliberation or is the choice made on some grounds other than intellectual ones? Toepassing van den regel op de feiten, goed. Maar het vinden van dien regel, ook als men dien regel uit de wet wil lichten, is niet altijd even gemakkelijk.

Het is dus wel noodig, die methoden van interpretatie nader te omschrijven, haar grenzen te bepalen en haar plaats in het geheel aan te geven. Application of the rule to the facts, very well.

But to find this rule is, even when one wants to extrapolate the rule from the law, not always easy. It is therefore indeed necessary, to describe those methods of interpretation more precisely, to determine their limits and to determine their place. Tot nu toe veronderstelden we, dat het bij het zoeken van den regel ging om uitlegging der wet.

Doch het komt voor, dat de wet en ook haar uitlegging — indien men althans dat woord neemt in de beteekenis, die het in het spraakgebruik heeft — geen antwoord geeft. Men neemt dan zijn toevlucht tot analogie. Weer rijst de vraag: Till now we have assumed that to search for the rule means to interpret the law.

However it is often the case that the law and even its interpretation — if this word is understood at least in the way it is used in lay speech — do not give an answer.

Huisartsbrochure Duchenne spierdystrofie

One then takes recourse to analogy. Page 6 A provision in the law that regulates the influence which the sale of an object has on the existing hire agreements concerning this object, is used to determine the relations between the hirer and the new owner in other cases of alienation.

Tegenover de analogie staat de rechtsverfijning: Een voorbeeld weer uit de leer der onrechtmatige daad. The opposite of analogy is legal refinement: Again an example from the doctrine of the wrongful act. De Spoorwegen zorgen onvoldoende voor de beveiliging van het goederenverkeer op een handelsterrein, doch de voerman, die dientengevolge door een trein werd overreden, had zijnerzijds beter kunnen uitkijken. Krijgt hij niettemin vergoeding? Zoo ja, volledige of gedeeltelijke? Gedeeltelijke, antwoordt de rechtspraak sinds een arrest van den H.

Februari 2005

The Railway-company takes insufficient care for the security of transport of goods in its freight yard, yet the conductor who is run over by a train because of this, could have paid more attention himself. Will he nevertheless receive compensation?

If so, fully or partly? Wel deed de H. Gebrek aan zorg voor eigen belang is niet on recht in den zin van art. De rechtspraak gebruikt deze methode van verfijning van regels voortdurend. Kunnen wij eenigszins gemotiveerd aangeven wanneer en waarom dat geoorloofd is? The judiciary uses this method of legal refinement constantly. Can we give some relevant arguments to indicate when and why this is permissible?

Het spreekt van zelf, dat ik op deze vraag thans nog niet inga. Ik merk enkel op, dat zij naar mijn meening niet met eenvoudig ja of neen kan worden beantwoord.

projectieve methoden by Lotty van der Zande on Prezi

Naast Bulgaarse eenheden zijn vanaf eind Roemeense eenheden opgenomen in het Nederlandse contingent van Sfor. Deze eenheden ontvangen voorafgaand aan hun inzet training en opleiding in Nederland. De bijdrage van Bulgaarse en Roemeense detachementen vermindert de uitzenddruk voor Nederlandse eenheden. De betrokkenheid van deze landen bij het bevorderen van de veiligheid in de regio wordt hiermee eveneens vergroot.

Deze samenwerking zal zeker worden voortgezet. Wijziging personeelsstructuur door verjonging en flexibilisering van het personeelsbestand. Overigens blijft de verjonging en flexibilisering van de krijgsmacht als doelstelling gehandhaafd.

Dit voornemen is onderwerp van gesprek geweest in de discussie met de centrales voor defensiepersoneel over de in de loop van het jaar geconstateerde sterke gevoelens van onvrede onder het personeel. Voordat de afschaffing van het onderscheid tussen BOT en BBT evenwel kan worden doorgevoerd, is het noodzakelijk dat de gevolgen daarvan goed in kaart zijn gebracht en dat eventuele aanpassingen in regelgeving, informatievoorziening etc.

Een werkverband is thans bezig deze consequenties te inventariseren en waar nodig aanpassingen voor te bereiden.

projectieve methoden by Lotty van der Zande on Prezi

Wat betreft de in de Defensienota verwoorde doelstelling van verjonging en flexibilisering van het personeelsbestand geldt, dat deze onverkort van kracht blijft. Ook het ontwikkelen van dit stuurgetal maakt onderdeel uit van de activiteiten van genoemd werkverband.

Van drie pools zijn trainees op functies in de organisatie gekomen en twee nieuwe pools zijn van start gegaan. Voor de werving is in ervaren dat andere methoden dan adverteren goedkoper en effectiever zijn. Nog meer reacties kwamen er naar aanleiding van de site op internet. Bij de aanname van de trainees worden naast de specifieke eisen met betrekking tot het functiegebied ook algemene eisen gesteld. Er wordt gelet op competenties voor Algemeen Manager of Beleidsmedewerker, maar bovenal moeten kandidaten flexibel zijn en heel breed inzetbaar.

Het eerste initiatief dat in is ontplooid, betreft de pool voor projectmanagers. Binnen de Defensie-organisatie zijn velen werkzaam als projectleider c. Als gevolg van nieuwe regelgeving en krapte in geld en tijd moeten er steeds hogere eisen gesteld worden aan de projectleider waarbij projectmanagement een vak is geworden! Deze pool van 13 trainees kan als proeftuin gezien worden voor dit nieuwe functiegebied.

Voor goede krachten binnen het FEZ-gebied moet het aantrekkelijker gemaakt worden bij Defensie te blijven, ook voor het middenkader.